Перейти к содержимому

Программы развития, в которых мы участвовали

Celem projektu jest komercjalizacja prac badawczo – rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji artykułów (doniczek) z modyfikowanych tworzyw polimerowych do zastosowań w ogrodnictwie i szkółkarstwie.

Tytuł projektu:
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DonKwiat Grzegorz Smołecki.

Cel projektu:
Celem projektu jest komercjalizacja prac badawczo – rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji artykułów (doniczek) z modyfikowanych tworzyw polimerowych do zastosowań w ogrodnictwie i szkółkarstwie.

Planowane efekty:
Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji innowacji opracowanych w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Wartość projektu:
3 524 811, 00 PLN.

Wartość dofinansowania:
1 999 900, 00 PLN.

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Tytuł projektu:
Produkcja energii z OZE w firmie DonKwiat Grzegorz Smołecki.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Planowane efekty:
Wyposażenie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w instalację służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wartość projektu:
240 470, 19 PLN.

Wartość dofinansowania:
127 077, 74 PLN.

Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw.

TYTUŁ PROJEKTU:
„Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
105 253, 20 PLN

CEL PROJEKTU:
Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

PLANOWANE EFEKTY:
W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji przedsiębiorstw, która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług doradczych

Tytuł projektu:
Wzrost konkurencyjności Z.P.T.S „Don-Kwiat” Grzegorz Smołecki poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług doradczych.

Cel projektu:
Celem realizacji projektu jest podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez skorzystanie z wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych.

Planowane efekty:
Skorzystanie przez przedsiębiorstwo ze specjalistycznych usług doradczych przyczyni się do obniżenia kosztów, oszczędności czasu, poprawy jakości, zwiększenia efektywności, łatwiejszego dostępu do informacji, automatyzacji i ujednolicenia procedur, optymalizacji procesów produkcyjnych, poprawy bezpieczeństwa danych oraz optymalizacji stanów magazynowych.

Wartość projektu:
228 780, 00 PLN.

Wartość dofinansowania:
148 800, 00 PLN.

Wzrost konkurencyjności Z.P.T.S „Don-Kwiat” Grzegorz Smołecki

Tytuł projektu:
Wzrost konkurencyjności Z.P.T.S „Don-Kwiat” Grzegorz Smołecki.

Cel projektu:
Celem projektu jest komercjalizacja prac badawczo – rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji ekologicznych produktów z tworzyw polimerowych modyfikowanych dodatkami funkcjonalnymi do zastosowań w zagospodarowaniu terenów zielonych.

Planowane efekty:
Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji innowacji opracowanych w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Wartość projektu:
3 513 623, 51 PLN.

Wartość dofinansowania:
1 999 623, 13 PLN.

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Z.P.T.S „Don-Kwiat” Grzegorz Smołecki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Z.P.T.S.”Don-Kwiat” Grzegorz Smołecki”.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez gruntowną termomodernizację budynku produkcyjnego Z.P.T.S „Don-Kwiat” Grzegorz Smołecki.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 465 093, 39 PLN.

Wartość dofinansowania:
1 999 623, 13 PLN.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie strategii wzorniczej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, II Etap

Tytuł Projektu: „Wzrost konkurencyjności Z.P.T.S „Don-Kwiat” Grzegorz Smołecki poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”.
Okres realizacji Projektu: 01/05/2018 – 24/07/2019.

Całkowita wartość Projektu: 5 270 550.00 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 2 978 500.00 PLN

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

 • Zakup środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.
 • Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.
 • Wzrost przychodów.
 • Zmniejszenie kosztów produkcji nowych produktów.
 • Optymalizacja zysku.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac B+R

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Tytuł Projektu: Wzrost konkurencyjności Z.P.T.S „Don-Kwiat” Grzegorz Smołecki poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Wartość Projektu: 3 490 675, 55 PLN

Wartość dofinansowania: 1 986 563, 32 PLN

Cel Projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie produkcji zintegrowanego zestawu podtrzymującego do upraw krzewów z rodziny Rosoideae wraz z systemem hydroponicznym.

Planowane efekty: Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji zintegrowanego zestawu podtrzymującego do upraw krzewów z rodziny Rosoideae wraz z systemem hydroponicznym.

Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji opakowań cienkościennych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Tytuł Projektu: Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji opakowań cienkościennych wykorzystywanych w ogrodnictwie oraz szkółkarstwie.
Okres realizacji Projektu: 01/03/2017 – 31/01/2019
Całkowita wartość Projektu: 12 296 925, 00 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 6 998 250, 00 zł.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Celem projektu jest wdrożenie przeprowadzonych na zlecenie Wnioskodawcy prac B+R poprzez uruchomienie produkcji opakowań cienkościennych wykorzystywanych w ogrodnictwie oraz szkółkarstwie.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
Najważniejsze rezultaty, które Wnioskodawca planuje osiągnąć to:

 • Wzrost zatrudnienia: nowe miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Projektu.
 • Dynamiczny wzrost przychodów: w efekcie sprzedaży nowych produktów.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA REZULTATÓW PROJEKTU:

 • Nowa oferta produktowa zostanie wykorzystana na potrzeby ekspansji na nowe rynki zbytu.
 • Realizacja Projektu przełoży się na dynamiczny rozwój firmy – wygenerowane zyski umożliwią realizację kolejnych projektów inwestycyjnych.
 • Poprzez uruchomienie działalności produkcyjnej w oparciu o innowację nastąpi poprawa wizerunku firmy, co przełoży się na wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa w relacjach z kontrahentami i klientami.

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
I Etap

Tytuł Projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy Z.P.T.S. „Don-Kwiat” Grzegorz Smołecki poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego.
Okres realizacji Projektu: 01/03/2017 – 30/06/2017.
Całkowita wartość Projektu: 122 385, 00 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 84 575, 00 zł.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
Najważniejsze rezultaty, które Wnioskodawca planuje osiągnąć to:

 1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego.
 2. Zdefiniowanie problemów wzorniczych.
 3. Opracowanie strategii wzorniczej.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu. Działania te przełożą się wdrożenie nowych produktów.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania cienkościennych, termoplastycznych doniczek produkcyjnych, ogrodniczych i szkółkarskich

Firma ZPTS „DON-KWIAT” Grzegorz Smołecki zgodnie z umową o dofinansowanie projektu 08.12-UDA-RPLU.01.02.00-06-812/12 z dnia 04-02-2013 w terminie od 01.09.2013 do 28.02.2014 realizowała projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DON-KWIAT poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania cienkościennych, termoplastycznych doniczek produkcyjnych, ogrodniczych i szkółkarskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

Quote Cart